Pared verde

Acomiadament disciplinari

En aquest cas ens trobem davant d'un acomiadament que troba la justificació en el comportament del treballador. És a dir, podrà ser acomiadat disciplinàriament d'acord amb l'Estatut dels Treballadors aquell treballador que hagi incorregut en incompliments greus i culpables al lloc de treball.

 

Dit això és important tenir en consideració que, si bé les empreses solen incardinar els seus acomiadaments dins de l'acomiadament disciplinari, ja que no obliga al pagament de cap indemnització, és més cert que les causes de l'acomiadament no són arbitràries sinó que estan regulades a l'article 54 de l'Estatut:

 

- Faltes d'assistència o puntualitat repetides i injustificades.

- Indisciplina o desobediència.

- Ofenses a l'empresari, companys o familiars de tots dos. Aquestes ofenses poden ser verbals o físiques.

- Abús de confiança o transgressió de la bona fe contractual.

- Disminució del rendiment acordat, quan sigui continuada i voluntària.

- Embriaguesa habitual o toxicomania, quan afecti negativament la feina.

- Assetjament a l'empresari o companys.

Per tant, si el treballador incorre en una d'aquestes desconsideracions, l'empresari pot decidir posar fi a la relació laboral complint els requisits legals establerts i notificant de forma fefaent i per escrita al treballador, explicant-ne els motius.

 

Si l'acomiadament és considerat procedent se li abonarà al treballador la quitança que li correspongui, però no se li abonarà cap indemnització. Un cop finalitzada la relació laboral, el treballador es veurà en situació legal de desocupació i tindrà dret a atur.

 

D'altra banda, pot ser que l'acomiadament sigui considerat improcedent per no tenir base legal sòlida o incórrer en errors processals. En aquest cas l'acomiadament pot ser considerat improcedent amb la corresponent indemnització de 33 dies per any treballat.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en acomiadaments no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS