Pared verde

Acomiadament objectiu

Es produeix quan l'empresari decideix posar fi a la relació laboral amb el treballador en base a una sèrie de causes legalment previstes. Aquest fet, és clar, donarà lloc a una indemnització i la possibilitat d'acudir a l'INEM.

 

Tots els acomiadaments es troben regulats a l'Estatut dels Treballadors, que és la pedra angular de la legislació laboral. Així doncs, a l'article 52 es preveuen les causes per les quals l'empresari podrà posar fi a la relació laboral amb el treballador d'una manera totalment vàlida. Són les següents:

 

- Ineptitud del treballador.

- Manca d'adaptació.

- Causes econòmiques, tècniques o organitzatives de la producció.

- Manca de dotació econòmica.

 

Totes aquestes causes tenen les propies especificacions, però un denominador comú, en totes elles l'empresari les haurà de demostrar i indemnitzar el treballador amb la quantia equivalent a 20 dies de sou per any treballat.

 

No només això, sinó que es requereix a l'empresari el compliment d'una sèrie de formalitats que, en cas de no complir-les, l'acomiadament podrà ser declarat improcedent i la quantia de la indemnització s'elevarà fins als 33 dies per any treballat. Aquestes causes són:

 

- Que la comunicació de l'acomiadament es produeixi per escrit.

- Lliurar la indemnització per l'acomiadament.

- Donar un preavís de 15 dies al treballador amb l'objectiu que aquest disposi de 6 hores setmanals de permís retribuït per trobar una nova feina.

 

Com diem, si no es compleix alguna d'aquestes especificacions, l'acomiadament podrà ser considerat improcedent però, en cas que es compleixin, estarem davant d'un acomiadament procedent i, per tant, vàlid, que posarà fi a la relació contractual.

 

Si el treballador no aconsegueix trobar nova ocupació, disposa des d'aquell moment de la corresponent prestació per desocupació.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en acomiadaments no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS