Papeles en blanco

Responsabilitat civil

La responsabilitat civil derivada de la infracció penal intenta mitigar o restituir els efectes del delicte comès en forma d'indemnització.

 

Per això l'ordre jurisdiccional penal té legitimitat per, no només interposar una pena a l'acusat, sinó també una responsabilitat civil.

 

Cal tenir en compte que, encara que tinguem dret a aquesta indemnització, és imprescindible que la sol·licitem de manera expressa. En cas contrari, el Tribunal no l'apreciarà d'ofici i el culpable no tindrà l'obligació d'abonar-la.

 

Hi ha tres tipus de responsabilitat civil:

 

- La restitució de la situació. És a dir, que es torni a l'estat originari abans de la comissió del delicte.

- La reparació del dany.

- La Indemnització. Aquesta pot ser per danys materials i morals. La quantitat la determinarà el jutge, si bé aquesta podrà ser revisada.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en responsabilitat civil derivada de delictes no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS