Estructura de madera

Guarda i custodia

Quan parlem de guarda i custòdia estem referint-nos a la cura i l'assistència dels fills menors d'edat i ens trobem que això, pot ser objecte de conflicte en un procediment de divorci o separació. ​

 

El Codi Civil de Catalunya, més concretament l'article 233-8, estableix que, encara que els progenitors es divorciïn, no s'alteren les seves responsabilitats i tenen el dret i el deure de continuar exercint la custòdia de forma compartida. És a dir, el legislador aposta per l'exercici compartit de la guarda i la custòdia, sempre que es protegeixi degudament l'interès superior del menor, que és el principi bàsic pel qual gira qualsevol procediment de família. ​ ​

 

Hi ha una sèrie de criteris que els jutges hauran de valorar per decidir si escau aplicar una custòdia compartida o, per contra, monoparental. Aquests criteris són: ​

 

- La vinculació entre els fills i els seus pares, i amb la resta de persones amb qui poguessin conviure.

- L'aptitud de cada progenitor per garantir el benestar del fill i proporcionar-li un entorn adequat.

- L´actitud de cada progenitor per cooperar amb l´altre en interès del fill.

- El temps que cada progenitor va dedicar al fill abans de la ruptura i les feines que realitzava.

- L'opinió dels fills.

- Els acords que hagin adoptat els cònjuges abans diniciar-se el procediment.

- La distància entre els domicilis i els horaris i les activitats dels fills i els pares.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en guarda i custòdia no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS