textura granulosa

Delicte d'abús sexual

Article 181 del Codi Penal.

"1. El qui, sense violència o intimidació i sense que hi hagi consentiment, realitzi actes que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual d'una altra persona, serà castigat, com a responsable d'abús sexual, amb la pena de presó d'un a tres anys o multa de divuit a vint-i-quatre mesos.

 

2. Als efectes de l'apartat anterior, es consideren abusos sexuals no consentits els que s'executin sobre persones que estiguin privades de sentit o del trastorn mental dels quals s'abusi, així com els que es cometin anul·lant la voluntat de la víctima mitjançant l'ús de fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte.

 

3. La mateixa pena s'imposarà quan el consentiment s'obtingui prevalent-se el responsable d'una situació de superioritat manifesta que coarti la llibertat de la víctima.

 

4. En tots els casos anteriors, quan l'abús sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà castigat amb la pena de presó de quatre a deu anys.

 

5. Les penes assenyalades en aquest article s'imposaran en la meitat superior si concorre la circumstància 3a o 4a, de les previstes a l'apartat 1 de l'article 180 d'aquest Codi."

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en delictes d'abús sexual no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS